Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Školská rada

Dle zákona 561/2005 Sb.,§167 a §168, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové rady:

Volba členů školské rady – zástupci rodičů

1. Návrh kandidátů byl proveden 8.9.2017 v 9.40 hodin.
2. Uvedení kandidáti svým podpisem potvrdili souhlas se svojí kandidaturou:


• Kohoutová Jana

• Slachová Marcela

• Kastlová Jana

3. Termín voleb zástupců pedagogických pracovníků byl stanoven na 19.9.2017 v 16.00 hodin v kinosále školy.


V Mostě dne 8.9.2017 Mgr. Hana Slapničková
ředitelka školy

Členové rady:

Zástupce rodičů: Slachová Marcela

Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Dáša Kubíková

Za veřejnost - p. Kozlová Ilona – člen, jmenován zřizovatelem školy

Zvolená školská rada dne 23. 9. 2014.