Archiv: !

Máš právo na život v bezpečí

Charakteristika projektu: Má mezioborový charakter, výchova k bezpečnosti
(dopravní výchova), bezpečnost při cestě do školy, jízda na koloběžce, dopravní značky, výtvarná soutěž např. dopravní prostředky, apod., dopravní soutěž:
- vede žáky k pochopení významu řádu a pravidel silničního provozu,
- vede k uvědomění si vlastní odpovědnosti za svá rozhodnutí s vědomím jejich důsledků,
- rozvíjí disciplinovanost a vychovává k úctě k zákonu,
- motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat,
- vede žáky k správnému chování v situacích ohrožující život a zdraví.

Děti, pozor, červená! - žáci 1. třídy si v parku zahráli pohybovou hru Pan semafor a nakreslili dopravní prostředky křídou na asfalt.

V rámci projektu se žáci 2. třídy seznamovali s dopravními prostředky, probírali dopravní značky...chlapce 9.tříd projekt inspiroval k výrobě dopravního prostředku...

Žáci 3. tříd malovali při Výtvarné výchově dopravní značky, v Pracovních činnostech vytvořili křižovatky ze stavebnic, v hodinách Člověk a jeho svět zopakovali pravidla silničního provozu a nakonec během Tělesné výchovy jezdili na koloběžkách přes nakreslenou křižovatku podle dopravních značek.

V rámci projektu využili žáci 4. tříd znalostí a poznatků z dopravní výchovy a bezpečného chování na ulici.
Během vycházky děti prakticky využily svých znalostí a staly se účastníky silničního provozu.
Jak správně a bezpečně přecházet přes přechod bez semaforů a se semafory. Bezpečnost na chodníku, ohleduplnost vůči ostatním chodcům.
Během roku nás navštívila policejní preventistka p. Kozlová, s dětmi si povídala o bezpečnosti na ulicích a šikaně.

5. třídy si zahrály na reportéry, kteří kladly otázky typu: Co je bezpečí? Co je nebezpečí? Znáš Všeobecnou deklaraci lidských práv, čl. 3: Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost? Co je osobní bezpečnost? Víš, jak se v nebezpečí bránit? Znáš důležitá telefonní čísla? Znáš dopravní předpisy? Následovala společná diskuze o dopravních značkách, atp.

V hodinách TV žáci 6. tříd nacvičovali přecházení vozovky a hovořili o bezpečném chování v silničním provozu. V hodinách OV diskutovali o vandalismu a pravidlech soužití ve společnosti.

Žáci 7. ročníků byli v rámci Občanské výchovy seznámeni s těmito tématy:
- i děti mají svá práva na ochranu, jejichž porušení se trestá ( výňatky z listiny práv dítěte),
- instituce, na které se dítě může obrátit, cítí-li se v nebezpečí (taktéž linky bezpečí viz. ŽK)
- simulace situací ohrožujících bezpečí dětí a možnostmi řešení ze strany dítěte
- zásady socializace dítěte ve společnosti - role, postavení, povinnosti, osobní volno – s důrazem na fakt, že dítě musí respektovat potřeby společnosti, tedy plnit určité povinnosti, jejichž nedodržování trestá společnost omezením svobody dítěte, i když je ve skutečnosti chrání
V hodinách Tělesné výchovy byli žáci seznámeni se zásadami bezpečného chování při sportech a hrách, s možnými důsledky špatného nebo nebezpečného přístupu k cviku, náčiní, nářadí, sportu, hře, se zásadami pohybu a orientace v neznámém terénu, při pobytu mimo školní budovu průběžně zásady bezpečného pohybu v městském provozu. V ostatních předmětech si žáci připomněli bezpečné chování při kontaktu se zvířaty či rostlinami, a také zásady chování při práci s elektrickými spotřebiči, neznámými přístroji, látkami, předměty, zásady práce v kolektivu.

8.ročníky v předmětu Sport a zdraví prakticky procvičovaly přecházení silnice, probíraly témata: stresové reakce a posilování duševní odolnosti, improvizované ošetření raněného, cvičení sebeovládání a zvládání problémových situací, ve Výtvarné výchově kreslily a vysvětlovaly si jednoduché dopravní situace. Vybavením a údržbou jízdního kola se žáci zabývali v hodinách Pracovních činností. Video snímek o ochraně člověka za mimořádných situací shlédli žáci v hodinách Občanské výchovy. Zúčastnili se kurzu „ První pomoci“, kde se naučili a názorně si předvedli jak poskytnout první pomoc. Žáci shlédli DVD „ Štěstí přeje připraveným“, kde se velmi hezkou formou dozvěděli, jak se zachovat, např. při požáru, při dopravní nehodě, při záchraně tonoucího apod. Dále v rámci tohoto projektu shlédli VHS „ O lidských právech a toleranci“.


9. ročníky v rámci občanské výchovy probraly tato témata: právní ochrana občana, ochrana vlasti- armáda, pocit bezpečí mezi lidmi, občanské soužití.
V rámci předmětu Sport a zdraví byla v průběhu celého školního roku probrána témata: ochrana člověka při mimořádných událostech, bezpečnostní předpisy na silnici-pravidla silničního provozu.Mgr. Lenka Brunnerová
Foto: Mgr. Jana Hofferová, Lenka Šašková, Mgr. Dáša Kubíková, Bc. Martina Čáková, Alena Niklová, Mgr. Jitka Doušová