Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

SPORTOVNÍ TURNAJE

Charakteristika projektu: Má mezioborový charakter, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahu ve třídě i mimo ni, rozvíjí u žáků sebeovládání:
- rozvíjí dovednosti pro pozitivní naladění mysli,
- rozvíjí sebepoznání a sebepojetí žáků,
- posiluje vůli jednotlivců,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro etické zvládání situací soutěže, konkurence,
- napomáhá naplňovat ve školních podmínkách základní sportovní myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Přínos projektu: vede uvědomění si spolupráce a soutěživosti, sebepojetí a sebehodnocení. Rozvíjí kompetence sociální a personální.

Dne 16. 6. proběhl na naší škole každoroční turnaj ve vybíjené mezi speciálními a praktickými Základními školami. Tento rok se turnaje zúčastnily ZŠ praktická v Mostě, Speciální škola Litvínov a ZŠ Rudolice. Celý turnaj proběhl v přátelském duchu, všechna děvčata se velmi snažila a bylo na nich znát odhodlání zvítězit.
1. místo v turnaji získala ZŠ Rudolice
2. místo ZŠ praktická Most
3. místo Speciální škola Litvínov
Tímto bych chtěla všem žákyním i doprovázejícím paní učitelkám poděkovat za zdárný průběh turnaje i za příjemnou a přátelskou atmosféru, která celý turnaj provázela. Všichni se těšíme na další ročník.

Napsala Alena Niklová