Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Prevence a škola - jak se to rýmuje?

Poradenské centrum RELIéF společně s partnery organizovalo dne 19. 10. 2009 jednodenní odbornou konferenci s podtitulem „ Prevence a škola – jak se to rýmuje?“
Konference proběhla v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje. Z naší školy se této konference zúčastnily paní učitelka Alena Niklová ( preventistka ) a paní učitelka Mgr. Věra Štičková.
Konference byla zaměřena na různé otázky realizace preventivních programů ve školách a školských zařízeních, jako jsou problémy při realizaci preventivních opatření, příklady dobré, nebo nedobré praxe, výměna zkušeností, vyhlídka na další vývoj a budoucnost prevence. Vystoupili zde pozvaní odborníci nejenom z Ústeckého kraje, kteří účastníkům nabídli své zkušenosti a poznatky z primární prevence rizikového chování formou krátkých sdělení i formou pracovních dílen.
Konferenci zahájil Ing. Pavel Kouda – náměstek a zástupce hejtmanky ÚK. Celým dnem nás provázeli PhDr. Josef Radimecký, PhD.,MSc a Iva Radimecká.
Velmi nás zaujal příspěvek PhDr. Pavly Doležalové z odboru prevence speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT, která přednesla referát na téma Přístupy k prevenci rizikového chování.
Zajímavým příspěvkem byl referát PhDr. Josefa Radimeckého Ph.D.,MSc, který v rámci častých chyb v primární prevenci použil příběhy z dávné historie, ať již antické tak středověké a v neposlední řadě i pohádkové příběhy pro děti. V závěru konference proběhly čtyři workshopy. Tři z nich probíhaly současně, proto se paní učitelka Niklová zúčastnila jednoho a paní učitelka Štičková druhého. První s názvem Řešení problémů ve školních třídách a spolupráce s učiteli vedla Mgr. Iva Burešová ze SVP Help z Uherského Hradiště. Popsala a seznámila nás s programy, které připravují pro třídní kolektivy společně s učiteli, které mají problémy ve svých třídách. Vycházela ze svých dlouhodobých praktických zkušeností. V závěru tohoto programu se rozpoutala živá diskuse. Druhý workshop, který běžel současně, byl na téma Adaptační kurzy, který vedli Mgr. Štefan Schwarc a Martin Klain, Dis. Cílem tohoto workshopu byla praktická ukázka adaptačních technik pro nově vznikající třídy.
V úplném závěru konference proběhl poslední workshop na téma Imaginární vytváření ideální školy, kde si všichni účastníci mohli vytvořit školu, kde se nevyskytuje rizikové chování u žáků a škola je podle ideálních parametrů.

Vypracovala Alena Niklová – metodik primární prevence