Archiv: !

MÁŠ PRÁVO NA ŽIVOT V BEZPEČÍ

Charakteristika projektu: Má mezioborový charakter, výchova k bezpečnosti
(dopravní výchova), bezpečnost při cestě do školy, jízda na koloběžce, dopravní značky, výtvarná soutěž např. dopravní prostředky, apod., dopravní soutěž:
- vede žáky k pochopení významu řádu a pravidel silničního provozu,
- vede k uvědomění si vlastní odpovědnosti za svá rozhodnutí s vědomím jejich důsledků,
- rozvíjí disciplinovanost a vychovává k úctě k zákonu,
- motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat,
- vede žáky k správnému chování v situacích ohrožující život a zdraví.
Přínos projektu: vede k uvědomění si občana jako odpovědného člena společnosti. Vede k rozvoji kompetence občanské.


V rámci projektu „Máš právo na život v bezpečí“ se žáci nižších ročníků seznamovali s dopravními prostředky, jejich využíváním a také se učili dopravní značky. To vše bylo součástí celoročního projektu „Abeceda zdraví“, který byl určen pro žáky 1. – 4. ročníků ZŠ praktické a pro žáky 6. - 10. ročníků ZŠ speciální. Této tématice byly věnovány brožury „Dopravní prostředky“ a „Záchranné složky“. Zhodnocení celého projektu je ve složce primární prevence. Celkově se tento projekt setkal s úspěchem a žákům se samozřejmě nejvíce líbily dopravní omalovánky s dopravními prostředky a dopravními značkami. Úspěch měli také záchranné složky.
Žáci a žákyně vyšších ročníků se především v rámci předmětů OV, Z a Sport a zdraví také zabývali bezpečím nejen v dopravní výchově, ale také chováním za mimořádných situací. Opakovali si dopravní značky, vybavení jízdního kola a celkové chování, které je tak důležité v každodenním provozu. Některé třídy využívaly DVD nosičů ze Záchranného kruhu, jako např. „Příručka první pomoci“, „Zemětřesení, sesuvy půdy, laviny“ a „Atmosférické poruchy“.
Každá třída je také během celého školního roku průběžně před každým svátkem a každými prázdninami poučena o bezpečnosti chování v těchto volných dnech. Zároveň před každým výjezdem mimo školu jsou žáci a žákyně poučeni o tom, jak se mají chovat v dopravních prostředcích, při přecházení přes silnici a celkově při tom, když jsou účastníky silničního provozu. Dopravní výchova se zkrátka prolíná nejen do všech předmětů, ale také do volnočasových aktivit žáků. Alena Niklová