Archiv: !

REJ ČARODĚJNIC

Charakteristika projektu: Výroba masek, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,
- rozvíjí dovednost pracovat v týmu a schopnost ovlivňovat kvalitu společné práce,
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce; soutěživosti mezi žáky.Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.

Čáry, máry, hustý les, zaštěkal tu velký pes. Copak je to za dění? Čarodějnic řádění!
Po důkladném spočítání se a pokřiku začal dne 28. 4. 2012 pravý tradiční rej čarodějnic před naší školou. Zúčastnilo se na 40 čarodějnic a čarodějů ze všech tří našich škol. Závodilo se v nelehkých disciplínách a za překrásného počasí. Velké poděkování patří žákům ze třídy IX. B, kteří vyznačili běžecké tratě a aktivně se zapojili do soutěží, paní učitelce Vondráčkové za spolupráci při vytváření diplomů a pokřiku, paní učitelce Horňákové za fotodokumentaci a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu reje čarodějnic. Na úplný závěr byly všechny čarodějnice odměněny sladkostí a diplomem.
Za rej pomazaných čarodějnic Dáša Kubíková.