Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Školní projekt: Sportovní turnaje

Turnaj ve vybíjené právě proběhl

Charakteristika projektu: Má mezioborový charakter, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahu ve třídě i mimo ni, rozvíjí u žáků sebeovládání: 
- rozvíjí dovednosti pro pozitivní naladění mysli, 
- rozvíjí sebepoznání a sebepojetí žáků, 
- posiluje vůli jednotlivců, 
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro etické zvládání situací soutěže, konkurence, 
- napomáhá naplňovat ve školních podmínkách základní sportovní myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu. 
Přínos projektu: vede uvědomění si spolupráce a soutěživosti, sebepojetí a sebehodnocení. Rozvíjí kompetence sociální a personální.