Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

ČERTICE ZDOBÍ STROMEČEK

Charakteristika projektu: Výsledky chování žáků, má mezioborový charakter:
- napomáhá žákům porozumět sobě samému i druhým,
- pomáhá získávat dovednosti pro řešení konfliktů, zvládat respekt, podporu i pomoc
- pomáhá primární prevenci rizikového chování,
- rozvíjí povědomí o základních mravních hodnotách,
- rozvíjí u žáků rozpoznání nevhodného a rizikového chování a uvědomění si možných důsledků.
Přínos projektu: napomáhá žákům zvládání vlastního chování – sebepoznání a sebepojetí, vede k utváření mezilidských vztahů. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální.

Žáci 1. - 5. tříd Základní školy praktické, kteří pod vedením svých třídních učitelek vyrobili jednoduché ozdoby, zavěsí každoročně svou ozdobu na vánoční stromek a poté následuje čtení největších hříšníků z listin hříchů...Čertice nakonec od všech vyloudí slib o nápravě. Žáci svůj slib potvrdí písničkou nebo básničkou a jsou odměněni balíčkem sladkostí.
Svůj stromeček si ozdobí i žáci Základní školy speciální, kde Čertice také procházely a byly mile překvapeny.

Mgr. Dáša Kubíková
Foto: Mgr. Ivana Horňáková