Archiv: !

Školská rada

Dle zákona 561/2005 Sb.,§167 a §168, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové rady:

Za rodiče - p. Chlustinová Renáta – předseda, zvolena zákonnými zástupci žáků
Za učitele - p. uč. Mgr. Jana Machová – místopředseda, zvolena pedag. pracovníky
Za veřejnost - p. Kozlová Ilona – člen, jmenován zřizovatelem školy