Archiv: !

SPORTOVNÍ TURNAJE

Charakteristika projektu: Má mezioborový charakter, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahu ve třídě i mimo ni, rozvíjí u žáků sebeovládání:
- rozvíjí dovednosti pro pozitivní naladění mysli,
- rozvíjí sebepoznání a sebepojetí žáků,
- posiluje vůli jednotlivců,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro etické zvládání situací soutěže, konkurence,
- napomáhá naplňovat ve školních podmínkách základní sportovní myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Přínos projektu: vede uvědomění si spolupráce a soutěživosti, sebepojetí a sebehodnocení. Rozvíjí kompetence sociální a personální.


Dne 16. 6. 2011 proběhl opět jako každoročně na naší škole turnaj dívek ve vybíjené ze speciálních škol. Kromě naší školy se ho letos opět zúčastnila Speciální škola Litvínov a ZŠ Zlatnická. Speciální škola Litvínov – Janov se z účasti omluvila.
Turnaj proběhl v přátelském duchu a se sportovním nasazením. Pro všechna družstva byly připraveny nejenom Diplomy, ale i sladké ceny. Naše škola se stejně jako loni umístila na pěkném druhém místě. Na třetím místě se umístila škola z Litvínova a na krásném prvním místě škola Zlatnická – Chanov.
Všem dívkám i paním učitelkám, které se turnaje zúčastnily, bych tímto chtěla moc a moc poděkovat nejenom za účast, ale i za sportovní nasazení a prožití pěkného sportovního dopoledne. Již se všichni těšíme na další společný turnaj v příštím školním roce.
Alena Niklová