Archiv: !

EU peníze školám - Moderní vyučování pro každého

Naše škola se 4. 10. 2010 zapojila do projektu základních škol v oblasti podpory OPVK 1.4 Vzdělávání pro konkurenceschopnost – počáteční vzdělávání. Projekt bude ukončen 3. 4. 2013.

Hlavním účelem, pro který byla škola zřízena, je poskytování základního vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení. Aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

Posláním naší školy je mimo jiné zajistit základní vzdělávání a výchovu žáků s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se zdravotním postižením, s více vadami1 a s autismem na špičkové úrovni. Z toho vyplývají i cíle naší školy, a to, např. stát se špičkovou školou pro vzdělávání žáků s mentálním, sluchovým postižením, s kombinovanými vadami, s PAS 2.

Cíle našeho projektu vychází z evropského trendu ve vzdělávání, a to podporovat dostupnost a rovnost šancí v přístupu ke vzdělávacím příležitostem. Metody vzdělávání musí být takové, aby mohli být uspokojováni nejen žáci, kteří jsou orientováni na pojmové a teoretické myšlení, ale i ti, kteří preferují praktické zkušenostní učení. V souladu se strategickým rámcem evropské spolupráce v oblasti vzdělávání na období do roku 2020 chceme naplnit jeden ze strategických cílů EU, a to zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy zvýšením úrovně základních dovedností, jako je schopnost číst a počítat, zvýšením atraktivity počtů, přírodních věd a informační a počítačové gramotnosti pomocí digitálních technologií a v neposlední řadě posílením jazykových znalostí. Na trhu není dostatek kvalitních učebnic, které by zohledňovaly žáky s těžším postižením, nejsou dostupné vhodné výukové materiály, ve kterých by se prolínala učební látka, a zároveň by se žáci učili práci s ICT, která je dnes běžnou součástí života. Proto je třeba v naší škole podpořit čtenářskou dovednost, cizí jazyk, digitální technologie, počty a přírodní vědy pomocí klíčové aktivity č. 2, neboť nové materiály zkvalitní a zatraktivní výuku, ale zároveň budou "šité na míru". Dále zvýšit motivaci žáků k učení. Z cílů vyplývá i proškolení pedagoga ve vzdělávací oblasti Německý jazyk pomocí šablony II/3 vzhledem k nedostatku vyučujících cizího jazyka a 2 v oblasti Čtenářská gramotnost.

Prostřednictvím nových nebo inovovaných vzdělávacích materiálů:

- zvýšíme úroveň základních dovedností, jako je schopnost číst a počítat,

- posílíme znalost cizího jazyka tak, aby žáci neměli obavu z neúspěchu,

- zvýšíme motivaci žáků k učení,

- eliminujeme nedostatek vhodných vzdělávacích materiálů pro specifické potřeby našich žáků,

- zatraktivníme a zkvalitníme výuku přírodních věd,

- podpoříme interaktivní výuku, ve které se žáci aktivně zapojí do procesu vzdělávání a spoluvytváří tak výuku a která nabízí žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky.

Zařazením aktivizujících metod pomocí nových vzdělávacích materiálů nebudou žáci jen pasivními příjemci informací, ale aktivními členy skupin, ve kterých budou získávat, zpracovávat a prakticky ověřovat vědomosti. Zvýšíme kvalifikaci 1 pedagogovi ve vzdělávací oblasti Německý jazyk a 2 v oblasti Čtenářská gramotnost. V neposlední řadě vytvoříme podmínky k výuce pro ostatní učitele v budoucnu. Pedagogové dostanou možnost zvyšování vlastních kompetencí a seberealizace, prohloubí se spolupráce mezi nimi a dojde ke zlepšení kvality výukového prostředí.

Cílem projektu je také rozvíjení klíčových kompetencí žáků a plnění průřezových témat, vycházejících ze školního vzdělávacího programu.

K dosažení našich cílů jsme zvolili šablony I/2 (3x), II/2 (2x), III/2 (4x), IV/2 (1x), V/2 (4x), II/3 (1x).