Archiv: !


Úřední deska

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

STŘEDNÍ ŠKOLA

Praktická škola dvouletá: 78 – 62 – C/02
(UKONČENA ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU)


Na základě podané přihlášky k přijetí do 1. ročníku studia ve střední škole v oboru vzdělávání (kód a název): 78 – 62 – C/02 Praktická škola dvouletá a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění podle ustanovení § 59 a § 60 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou 671/2004 Sb., v platném znění o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách sdělujeme, že uchazeči s registračním číslem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vyhověli kritériím přijímacího řízení pro tento obor.
Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče pro zvolený obor vzdělávání (potvrzení ošetřujícího lékaře na přihlášce ke studiu). Podle ustanovení § 60, odst. 3 Vám sděluji, že v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 v oboru vzdělávání 78 – 62 – C/02 Praktická škola dvouletá se
přijímací zkouška nekoná.

Do prvního ročníku Praktické školy dvouleté byli v 1. kole přijímacího řízení přijati uchazeči: registrační číslo – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude předáno osobně zákonnému zástupci žáka 26.4. – 29.4.2013 v sekretariátu školy (8.00 – 15.00). Uchazeči o přijetí jsou povinni přinést zápisový lístek.
Druhé kolo přijímacího řízení:
20.5.2013 (termín podání přihlášek do druhého kola 13.5.2013).
Most 25.4.2013 Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy„Slunce svítí všem“
Základní škola, Jana Palacha 1534, Most

Od 1. září 2013 otevíráme 1. a 2. třídu pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
• s vadami řeči
• po odkladu školní docházky ze zdravotních důvodů
• s tělesným, zrakovým, sluchovým či jiným zdravotním postižením
• pro žáky, kteří v 1. třídě obtížně zvládají učivo
Vzdělávání probíhá podle vzdělávacího programu pro základní školy a uskutečňuje se s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků.
Výhody:
• menší počet žáků ve třídě
• využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání
• kompenzační, rehabilitační a speciální učebnice i didaktické materiály
• individuální přístup
• odborníci – speciální pedagogové se specializací na logopedii a vzdělávání žáků
s postižením
• bezbariérová škola
• vybavení školy speciálně pedagogickými pomůckami a odbornými učebnami
• spolupráce se Speciálně pedagogickými centry
• školní jídelna, školní družina a zájmové kroužky
• plně kvalifikovaná výchovná poradkyně, koordinátorka ekologické výchovy,
metodička prevence a ICT koordinátor

Nabídka pro rodiče žáků:
• osobní prohlídka školy kdykoliv po domluvě - 476 700 000, vedeni@specmo.cz
• www.specmo.cz


Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace

Velikonoční prázdniny: 28. března a 29. března 2013.

II.pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.