Archiv: !

8.AS - DV

8.3.2021

Třídní učitelka: Lenka Jelínková

Připomínám: pondělí 10 hodin – předávání úkolů.             

ČTENÍ – čtení slov se skupinami bě, vě, mě, pě – práce se slovy; určování hlásky na začátku slova, záznam počtu slabik ve slově

PSANÍ – psaní slov se skupinami bě, pě, vě, mě; písanka – opis říkanky; psaní krátkých vět hůlkovým písmem

POČTY (geometrie) – znázornění a pojmenování základních rovinných útvarů (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník) a základních geometrických těles (krychle, koule, kvádr, válec)

OBČANSKÁ VÝCHOVAprvní státní útvary na našem území – podívejte se na díly ze seriálu Dějiny udatného českého národa https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily/ - vyberte si díly Praotec Čech, Sámova říše, Velká Morava – zopakujte si minulou látku (Lovci mamutů, Pravěcí zemědělci, Doba kovů)

PŘÍRODOPIS – orientace na mapě, slepá mapa ČR – barvy na mapě - řeky