Archiv: !


Úřední deska

Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534,
příspěvková organizace

Do prvního ročníku Praktické školy dvouleté byli v 1. kole přijímacího řízení přijati uchazeči: registrační číslo – 1, 2, 3, 4.
Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení do praktické školy dvouleté
pro 2.KOLO

Školní rok 2021/2022

Praktická škola dvouletá - 78 – 62 – C/02 - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Dle ustanovení § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vypisuje ředitel školy tyto kritéria přijímacího řízení:

1. Praktická škola dvouletá je určena pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.
2. Přihlášky ke studiu do denní formy vzdělávání v praktické škole dvouleté je nutné odevzdat řediteli střední školy do 31. KVĚTNA 2021.
3. Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Dále pak doporučení z poradenského zařízení a praktického lékaře.
4. Ředitelka školy nevypisuje do praktické školy dvouleté přijímací zkoušky.
5. Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitou školy – 7 volných míst.
6. Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na vývěsce školy a na webových stránkách.(www.specmo.cz) Nepřijatým uchazečům zašle oznámení poštou a to do 10. ČERVNA 2021.
7. Svůj úmysl vzdělávat se v dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
8. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě doručen, může ředitelka školy místo obsadit jiným uchazečem.
9. Na veřejných středních školách odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
10. Školský zákon stanoví, že ředitelka školy může po ukončení druhého kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.
Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče pro zvolený obor vzdělávání (potvrzení ošetřujícího lékaře na přihlášce ke studiu) a doporučení z poradenského zařízení. Podle ustanovení § 60, odst. 3 Vám sděluji, že v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 v oboru vzdělávání: 78 – 62 – C/02 Praktická škola dvouletá se přijímací zkouška nekoná. Přijímací řízení se koná 8.6.2021.
V Mostě dne 26.dubna 2021 Mgr. Hana Slapničková, řed. školy


Základní škola a Střední škola,
Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace


Zápis 2021/2022
Registrační číslo 1 – po odkladu školní docházky, přijetí do 1. ročníku ZŠ
Registrační číslo 2 – po odkladu školní docházky, přijetí do 1. ročníku ZŠS
Registrační číslo 3 – po odkladu školní docházky, přijetí do 1. ročníku ZŠ
Registrační číslo 4 – odklad školní docházky, přijetí do PS ZŠS
Registrační číslo 5 - po odkladu školní docházky, přijetí do 1. ročníku ZŠS
Registrační číslo 6 - po odkladu školní docházky, přijetí do 1. ročníku ZŠS
Registrační číslo 7 - odklad školní docházky, přijetí do PS ZŠS
Registrační číslo 8 - odklad školní docházky, přijetí do PS ZŠS
Registrační číslo 9 - po odkladu školní docházky, přijetí do 1. ročníku ZŠS

Most 26.4.2021 Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školyObdobí školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.


Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
8. 2. - 14. 2. 2021
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, MOST, JANA PALACHA 1534, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

TELEFON: 476 700 000
WWW.SPECMO.CZ
E-MAIL: vedeni@specmo.cz

VEDENÍ ŠKOLY:

ŘEDITELKA: MGR. HANA SLAPNIČKOVÁ
ZÁSTUPKYNĚ: MGR. LIBUŠE BEDRNOVÁ
ZÁSTUPKYNĚ: MGR. LENKA ADÁMKOVÁ

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: MGR. SIMONA PRŮŠOVÁ
KONZULTAČNÍ HODINY: Pondělí = 10.45 – 11.30
Úterý = 9.50 – 10.35
Středa = 9.50 – 10.35

METODIK PREVENCE: MGR. VĚRA ŠTIČKOVÁ
KONZULTAČNÍ HODINY: Pondělí = 8.45 – 9.30
Čtvrtek = 9.50 – 10.35

ENVIRONMENTÁLNÍ KOORDINÁTOR:
MGR. JANA HOFFEROVÁ

ICT KOORDINÁTOR:
PETR RAK
KONZULTAČNÍ HODINY: Pondělí = 9.50 - 10.35
Úterý = 10.45 - 9.30
Čtvrtek = 13.30 - 14.15

TŘÍDNÍ UČITELÉ a OSTATNÍ UČITELÉ
KONZULTAČNÍ HODINY: Středa = 14.00 -15.30


ŠKOLNÍ JÍDELNA - TELEFON: 476 709 715
VEDOUCÍ ŠJ: ANNA ŠIMOVÁ


VOLNÁ MÍSTA
Pracovní pozice:
Učitel 2. stupně ZŠ praktické - pracovní činnosti, informatika
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
Dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb., § 8, odst. 2 (Mgr. - učitelství spec. ped.). Specializační studium - ICT koordinátor, dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.