Archiv:
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace


Úřední deska

Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace

VYHLAŠUJE ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

VE DNECH: 20.4. a 21.4.2021

ÚTERÝ: 20.4. – 8.00-16.00 HODIN

STŘEDA: 21.4. – 8.00-16.00 HODIN

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

OD 1.9.2020 OTEVÍRÁME PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRO DĚTI OD 5 LET A PRO DĚTI PO ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

KONTAKT: 476 700 000 WWW.SPECMO.CZ VEDENI@SPECMO.CZ

Mgr. Hana Slapničková

ředitelka školy


Kritéria přijímacího řízení do praktické školy dvouleté

Školní rok 2021/2022 Praktická škola dvouletá - 78 – 62 – C/02 - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Dle ustanovení § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vypisuje ředitel školy tyto kritéria přijímacího řízení:

1. Praktická škola dvouletá je určena pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.

2. Přihlášky ke studiu do denní formy vzdělávání v praktické škole dvouleté je nutné odevzdat řediteli střední školy do 1. března 2021.

3. Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Dále pak doporučení z poradenského zařízení a praktického lékaře.

4. Ředitelka školy nevypisuje do praktické školy dvouleté přijímací zkoušky.

5. Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitou školy.

6. Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na vývěsce školy a na webových stránkách.(www.specmo.cz) Nepřijatým uchazečům zašle oznámení poštou a to v termínu od 28. do 29. dubna 2021.

7. Svůj úmysl vzdělávat se v dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

8. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě doručen, může ředitelka školy místo obsadit jiným uchazečem.

9. Na veřejných středních školách odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

10. Školský zákon stanoví, že ředitelka školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče pro zvolený obor vzdělávání (potvrzení ošetřujícího lékaře na přihlášce ke studiu) a doporučení z poradenského zařízení. Podle ustanovení § 60, odst. 3 Vám sděluji, že v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 v oboru vzdělávání: 78 – 62 – C/02 Praktická škola dvouletá se přijímací zkouška nekoná. Přijímací řízení se koná 23.4.2021. Písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude předáno osobně zákonnému zástupci žáka 28.4. – 29.4.2021 v sekretariátu školy (8.00 – 15.00). Uchazeči o přijetí jsou povinni přinést zápisový lístek.

V Mostě dne 6.ledna 2021 Mgr. Hana Slapničková, řed. školy


Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.


Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
8. 2. - 14. 2. 2021
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, MOST, JANA PALACHA 1534, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

TELEFON: 476 700 000
WWW.SPECMO.CZ
E-MAIL: vedeni@specmo.cz

VEDENÍ ŠKOLY:

ŘEDITELKA: MGR. HANA SLAPNIČKOVÁ
ZÁSTUPKYNĚ: MGR. LIBUŠE BEDRNOVÁ
ZÁSTUPKYNĚ: MGR. LENKA BRUNNEROVÁ

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: MGR. SIMONA PRŮŠOVÁ
KONZULTAČNÍ HODINY: Pondělí = 10.45 – 11.30
Úterý = 9.50 – 10.35
Středa = 9.50 – 10.35

METODIK PREVENCE: MGR. VĚRA ŠTIČKOVÁ
KONZULTAČNÍ HODINY: Pondělí = 8.45 – 9.30
Čtvrtek = 9.50 – 10.35

ENVIRONMENTÁLNÍ KOORDINÁTOR:
MGR. JANA HOFFEROVÁ

ICT KOORDINÁTOR:
PETR RAK
KONZULTAČNÍ HODINY: Pondělí = 9.50 - 10.35
Úterý = 10.45 - 9.30
Čtvrtek = 13.30 - 14.15

TŘÍDNÍ UČITELÉ a OSTATNÍ UČITELÉ
KONZULTAČNÍ HODINY: Středa = 14.00 -15.30


ŠKOLNÍ JÍDELNA - TELEFON: 476 709 715
VEDOUCÍ ŠJ: ANNA ŠIMOVÁ


VOLNÁ MÍSTA
Pracovní pozice:
Učitel 2. stupně ZŠ praktické - pracovní činnosti, informatika
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
Dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb., § 8, odst. 2 (Mgr. - učitelství spec. ped.). Specializační studium - ICT koordinátor, dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.