Archiv: !


Nabídka školy

Škola vzdělává žáky s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým postižením, i žáky s autismem.

Učitelé se snaží nabízet vysoký standard všem žákům školy. Další odborné vzdělání učitelů je prvořadým úkolem celého kolektivu školy. Zavedením školního vzdělávacího programu začala žákům i výuka cizího jazyka, který je pro ně naprostou novinkou.

Škola spolupracuje:
 • se Speciálním pedagogickým centrem v Litvínově a Teplicích,
 • s Centrem komplexní péče Demosthenes v Ústí nad Labem v oblasti sluchově a zrakově postižených dětí,
 • s PPP v Mostě,
 • s SPC v Praze,
 • se Střediskem výchovné péče Most - Dyáda,
 • s OSPOD v Mostě,
 • s Městskou Policií,
 • s Policií ČR,
 • se Střední školou technickou, gastronomickou a automobilní v Chomutově,
 • s Obchodní akademií a Střední odbornou školou generála Františka Fajtla v Lounech,
 • se Střední průmyslovou školou a Střední školou gastronomie a služeb v Mostě,
 • se Střední školou technickou v Mostě.
 • s Vyšší odbornou školou ekonomickou, sociální a zdravotnickou, Obchodní akademií, Střední pedagogickou školou a Střední zdravotnickou školou v Mostě

Snoezelen

Škola využívá multismyslovou místnost Snoezelen, která se slavnostně otevřela v minulém školním roce.

Místnost Snoezelen je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Snoezelen slouží k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti adaptace, socializace, ke snížení poruch chování, pozornosti, nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní a emocionální složky osobnosti a přináší nové zážitky.

Žáci naší školy chodí do místnosti pravidelně a využívají terapií, které se v místnosti provozují, jako například aromaterapie, muzikoterapie nebo arteterapie.

Ve školní budově mají žáci k dispozici odborné učebny:
Učebny pro pracovní činnosti: 3 učebny vybavené nástroji a stroji pro opracování dřeva, práci s kovem i jinými materiály.

Počítačové učebny: 2 učebny, žáci mají možnost využít pevné připojení k Internetu, vzdělávají se pomocí 40 kvalitních výukových programů, zvlášť vybíraných pro tento typ školy.

Cvičná kuchyňka: moderně vybavená učebna veškerými kuchyňskými spotřebiči.

Keramická dílna: učebna pro práci s keramikou.

Zahrada se skleníkem: žáci se učí pěstování na záhonech na zahradě i ve skleníku, ošetřují sad jabloní, starají se o zeleň na školním pozemku.

Interaktivní učebna: učebna s interaktivní tabulí a ozvučením k výuce hudební výchovy a ostatních předmětů.

Učebna šicích strojů.

Venkovní hřiště s doskočištěm + 2 stoly na stolní tenis

Dále škola disponuje tělocvičnou, malou tělocvičnou, posilovnou a kinosálem.

Nabízíme také zájmovou činnost pod vedením našich pedagogů.

Stravování žáků a zaměstnanců školy je zajištěno ve školní jídelně, která je součástí školy.