Archiv: !

Spolupráce

Pedagogická činnost
Škola spolupracuje v oblasti pedagogicko psychologické se speciálně pedagogickými centry a s pedagogicko psychologickou poradnou. Tato poradenská zařízení poskytují odborná vyšetření žáků, doporučení a návrhy metod práce s jednotlivými žáky.
Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené v Litvínově: http://speclitvinov.unas.cz/
Speciálně pedagogické centrum pro smyslově postižené v Ústí nad Labem: www.demosthenes.cz
Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené, žáky s PAS a žáky s vadami řeči v Teplicích: www.spcteplice.cz
Pedagogicko psychologická poradna v Mostě: www.pppuk.cz
Středisko výchovné péče v Mostě: DYÁDA, tel.: 476 704 017
Asociace pomáhající lidem s autismem: www.apla-sc.info

Odborná činnost
Škola zabezpečuje studentům středních i vysokých škol dlouhodobé, krátkodobé i průběžné praxe. Studentům Vyšší odborné a Střední pedagogické školy v Mostě exkurze ve škole.
Spolupráce s Výzkumným ústavem pedagogickým: www.vuppraha.cz
Je realizována v oblasti tvorby školních vzdělávacích programů.
Pedagogické centrum v Mostě: www.pcul.cz
Slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Některé učitelky zde předávají své zkušenosti jako lektorky.

Zájmová činnost
V oblasti zájmové činnosti žáků škola spolupracuje při pořádání různých akcí, soutěží, výstav či besídek s Centrem Volného času v Mostě: www.cvcmost.cz, s Domem dětí a mládeže v Mostě: www.ddmmost.cz a s Městskou knihovnou: www.knihovnamost.cz

Preventivní činnost
Škola spolupracuje v rámci preventivní činnosti v oblastech protidrogové prevence, prevence sociálně patologických jevů a výchovy ke zdravému způsobu života:
- „K“-centrum v Mostě
- Městská policie Most
- PPP Most
- Policie ČR v Mostě
- OHES v Mostě

Profesionální orientace žáků
V oblasti profesionální orientace žáků spolupracuje výchovná poradkyně se středními školami, které nabízejí našim absolventům různé obory k získání kvalifikace pro pracovní uplatnění našich žáků.
V rámci této orientace spolupracuje škola:
- ÚP Most
- SŠ technická, Most - Velebudice - www. isstcop.cz
- SŠ gastronomie a služeb, Most - www.soupalachmost.cz
- SOU služeb, Litvínov - Hamr - www.skolahamr.cz
- SOŠ, Meziboří - www.issm.cz
- SŠ stavební, Louny - www.souslouny.cz
- Integrovaná SŠ, Údlice - www.udlice.cz
- OU a PrŠ, Jirkov - www.oups.cz