Archiv: !

Spolupráce

Pedagogická činnost

Škola spolupracuje v oblasti pedagogicko psychologické se speciálně pedagogickými centry a s pedagogicko psychologickou poradnou. Tato poradenská zařízení poskytují odborná vyšetření žáků, doporučení a návrhy metod práce s jednotlivými žáky.

Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené v Litvínově: http://speclitvinov.unas.cz.

Speciálně pedagogické centrum pro smyslově postižené v Ústí nad Labem: www.demosthenes.cz.

Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené, žáky s PAS a žáky s vadami řeči v Teplicích: www.spcteplice.cz.

Pedagogicko psychologická poradna v Mostě: www.pppuk.cz.

Středisko výchovné péče v Mostě: DYÁDA, tel.: 476 704 017

Asociace pomáhající lidem s autismem: www.apla-sc.info.

Odborná činnost

Škola zabezpečuje studentům středních i vysokých škol dlouhodobé, krátkodobé i průběžné praxe. Studentům Vyšší odborné a Střední pedagogické školy v Mostě exkurze ve škole.

Spolupráce s Výzkumným ústavem pedagogickým: www.vuppraha.cz.

Je realizována v oblasti tvorby školních vzdělávacích programů.

Pedagogické centrum v Mostě: www.pcul.cz.

Slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Některé učitelky zde předávají své zkušenosti jako lektorky.

Zájmová činnost

V oblasti zájmové činnosti žáků škola spolupracuje při pořádání různých akcí, soutěží, výstav či besídek s Centrem Volného času v Mostě: www.cvcmost.cz, s Domem dětí a mládeže v Mostě: www.ddmmost.cz a s Městskou knihovnou: www.knihovnamost.cz.

Preventivní činnost

Škola spolupracuje v rámci preventivní činnosti v oblastech protidrogové prevence, prevence sociálně patologických jevů a výchovy ke zdravému způsobu života:

  • „K“ - centrum v Mostě,
  • Městská policie Most,
  • PPP Most,
  • Policie ČR v Mostě,
  • OHES v Mostě.

Profesionální orientace žáků

V oblasti profesionální orientace žáků spolupracuje výchovná poradkyně se středními školami, které nabízejí našim absolventům různé obory k získání kvalifikace pro pracovní uplatnění našich žáků.

V rámci této orientace spolupracuje škola: