Archiv:

Spolupráce

Spolupráce školy a její aktivity

 

Pedagogická činnost

Škola spolupracuje v oblasti pedagogicko- psychologické se speciálně pedagogickými centry a s Pedagogicko- psychologickou poradnou. Tato poradenská zařízení poskytují odborná vyšetření žáků, doporučení a návrhy metod práce s jednotlivými žáky.

·         Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené v Litvínově:                          www.zs-specialni-litvinov.cz/specialne-pedagogicke-centrum/

·         Speciálně pedagogické centrum pro smyslově postižené v Ústí nad Labem:

www.demosthenes.cz

·         Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené, žáky s PAS a žáky s vadami řeči

v Teplicích:

www.spcteplice.cz

  • Pedagogicko- psychologická poradna v Mostě:

www.pppuk.cz

  • Středisko výchovné péče v Mostě: DYÁDA:

www.svp-dyada.cz

  • Asociace pomáhající lidem s autismem:

            www.apla-sc.info

Odborná činnost
Škola zabezpečuje studentům středních i vysokých škol pedagogického směru dlouhodobé,

krátkodobé i průběžné praxe. Studentům Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické,

Obchodní akademii, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Most

exkurze ve škole.
Pedagogické centrum v Mostě: www.pcul.cz
slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Někteří pedagogové zde předávají

své zkušenosti jako lektoři.

Zájmová činnost
V oblasti zájmové činnosti žáků škola spolupracuje při pořádání různých akcí, soutěží,

výstav či besídek se Střediskem volného času v Mostě: www.svc-most.cz

 a s Městskou knihovnou: www.knihovnamost.cz

 

Preventivní činnost
Škola spolupracuje v rámci preventivní činnosti v oblastech protidrogové prevence,

prevence sociálně patologických jevů a výchovy ke zdravému způsobu života: 
- Městská policie Most
- PPP Most
- Policie ČR v Mostě
- KHS v Mostě

Vzhledem k charakteristice a složení žáků spolupracuje škola s Magistrátem

města Mostu – odbor sociálních věcí a odbor péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví.

 


Profesní orientace žáků
V oblasti profesní orientace žáků spolupracuje výchovná poradkyně se středními školami,

které nabízejí našim absolventům různé obory k získání kvalifikace pro pracovní uplatnění

našich žáků.
V rámci této orientace spolupracuje škola:
- ÚP Most
- SŠ technická, Most - Velebudice - www. sstmost.cz
- SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most -  www.spsasosgsmost.cz
- SOŠ Litvínov - Hamr - www.skolahamr.cz
- OA a SOŠ, Louny - www.oasoslouny.cz
- SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov -
www.tgacv.cz