Archiv: !

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zásady a cíle vzdělávání

 • Rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace,
 • Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce,
 • Vzájemná úcta, respekt, solidarita a důstojnost,
 • Všeobecný rozvoj osobnosti s důrazem na poznávací, sociální, morální, mravní a duchovní hodnoty.

Práva dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Právo na vzdělávání o obsahu, formách a metodách odpovídajících potřebám a možnostem těchto osob, včetně hodnocení, přijímání a ukončování vzdělávání,
 • Právo na vytvoření podmínek pro vzdělávání,
 • Právo na poradenskou pomoc školy,
 • Právo na pomoc školského poradenského zařízení,
 • Právo na bezplatné užívání speciálních učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek, poskytovaných školou,
 • Právo na vzdělávání alternativními komunikačními prostředky (dorozumívání prostřednictvím znakové řeči, psaní Braillovým písmem a náhradních způsobů dorozumívání),
 • Možnost prodloužení vzdělávání středního a vyššího ředitelem školy.

Vymezení dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Osoba se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním,
 • Zdravotní postižení je postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové, vady řeči, autismus, souběžné postižení více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování,
 • Zdravotní znevýhodnění je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, nebo zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování,
 • Sociální znevýhodnění - rodinné prostředí s nízkým socioekonomickým statusem, nařízená ústavní či ochranná výchova, postavení azylanta či uprchlíka.

Zařazení do speciálního vzdělávání

 • Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, nebo odborným zdravotnickým pracovištěm s tím, že výsledné doporučení vystavuje školské poradenské zařízení,
 • Speciální vzdělávání se poskytuje i žákům zařazeným do škol zřízených při školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Formy speciálního vzdělávání

 • Individuální integrace
  • v běžné škole (je upřednostňováno, pokud má škola podmínky),
  • ve speciální škole pro jiné postižení.
 • Skupinová integrace
  • ve třídě či oddělení běžné školy,
  • ve třídě či oddělení speciální školy.
 • Vzděláváním v samostatné škole pro žáky se zdravotním postižením (speciální škola),
 • Kombinací všech tří výše popsaných forem.

VŠE JE PODMÍNĚNO SOUHLASEM ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Organizace speciálního vzdělávání

 • Forma a obsah je upravována podle potřeb žáka,
 • Speciální vzdělávání a podporu zabezpečuje škola,
 • Ve speciální škole, třídě či oddělení lze zařadit žáky dvou a více ročníků,
 • Ve třídách, odděleních a skupinách pro žáky s těžkým zdravotním postižením mohou zabezpečovat výchovně vzdělávací činnost souběžně 3 pedagogičtí pracovníci, z nichž 1 je asistent pedagoga,
 • Pro přípravu na vzdělávání dětí s těžkým mentálním postižením, více vadami nebo autismem lze zřídit přípravný stupeň základní školy speciální.

Organizace speciálního vzdělávání

 • Diagnostický pobyt může předcházet zařazení žáka ve škole, do níž má být zařazen, a to v délce 2 až 6 měsíců,
 • Přezkoumání zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání dojde-li k významné změně jeho speciálních vzdělávacích potřeb, provede školské poradenské zařízení, a případně navrhne úpravu tohoto režimu,
 • Nezařazení žáka se zdravotním postižením do některé z forem speciálního vzdělávání ředitel běžné školy nebo ředitel speciální školy, oznámí zákonnému zástupci, krajskému úřadu a obci, v níž má žák trvalý pobyt.

Rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací programy

 • Stanovení konkrétních cílů, forem a délky a povinného obsahu vzdělávání,
 • Programy musí odpovídat nejnovějším poznatkům o účinných metodách a organizaci vzdělávání přiměřeně věku a rozvoji dítěte,
 • Stanoví popis materiálních, personálních, ekonomických a bezpečnostních podmínek, za nichž se vyučování uskutečňuje.

Individuální vzdělávací plán

 • Je vypracován ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem zpravidla před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka,
 • Může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby,
 • Za zpracování odpovídá ředitel školy,
 • Seznámení zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka s individuálním vzdělávacím plánem provede ředitel školy,
 • Sledování dodržování postupů a vyhodnocování opatření stanovených v individuálním vzdělávacím plánu provádí školské poradenské zařízení, to poskytuje žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu,
 • Stanoví se především pro
  • individuálně integrovaného žáka,
  • žáka s hlubokým mentálním postižením,
  • případně pro žáka skupinově integrovaného nebo žáka speciální školy.
 • Vychází z
  • školního vzdělávacího programu příslušné školy,
  • závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření školského poradenského zařízení,
  • vyjádření registrujícího pediatra či jiného odborného lékaře nebo dalšího odborníka (např. kliničtí psychologové, logopedi, bylo-li dítě v jejich dlouhodobé péči),
  • vyjádření zákonného zástupce či zletilého žáka.

Podpůrná opatření při speciálním vzdělávání

 • speciální metody, formy a postupy,
 • speciální učebnice,
 • didaktické materiály,
 • kompenzační pomůcky,
 • rehabilitační pomůcky,
 • zařazení předmětů speciálně pedagogické péče,
 • snížené počty žáků ve třídě, v oddělení, ve studijní skupině,
 • služby asistenta pedagoga,
 • další možné úpravy podle individuálního vzdělávacího plánu,
 • poskytování pedagogicko-psychologických služeb.

Asistent pedagoga

 • Hlavní činnosti
  • pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí,
  • pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti,
  • pomoc při komunikaci se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci a komunitou, z níž žák pochází.
 • Asistent pedagoga je zaměstnancem školy a ředitel školy pro zřízení této pracovní pozice žádá svého zřizovatele.

Školy pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Pro osoby se zdravotním postižením se souhlasem kraje (vyjma škol zřizovaných ministerstvem) zřizují
  • samostatné školy s upraveným ŠVP,
  • v rámci běžných škol (i mateřských škol),
  • jednotlivé (speciální) třídy,
  • oddělení,
  • studijní skupiny
  • základní školy speciální (se ŠVP upraveným dle příloh RVP pro mentálně postižené, autisty a žáky s kombinovaným postižením.
 • Ředitel může zřídit se souhlasem zřizovatele funkci asistenta pedagoga.

Školská poradenská zařízení

 • Zajišťují činnosti a služby pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, školy, školská zařízení. Řadíme sem:
  • speciálně pedagogické,
  • pedagogicko-psychologické,
  • preventivně-výchovné,
  • informační,
  • diagnostické,
  • poradenské,
  • metodické,
  • napomáhají při volbě vhodných vzdělávacích postupů.
 • Spolupracují s orgány sociálně právní ochrany, zdravotnickými zařízeními, soudy aj.