Archiv: !


Úřední deska

ZMĚNA ROZVRHU HODIN od 18.6.2018 ve školním roce 2017/2018

Stanovení nového rozvrhu hodin pro všechny třídy:

od 18.6.2018 do 28.6.2018

4 vyučovací hodiny denně (11.30), ve třídě vyučuje třídní učitel, vyučuje všechny předměty dle daného vzdělávacího programu.

29.6.2018

1 vyučovací hodina (8.30)– rozdávání vysvědčení.

V Mostě dne 8.6.2018

Mgr. Hana Slapničková

ředitelka školy
Do prvního ročníku Praktické školy dvouleté byli v 1. kole přijímacího řízení přijati uchazeči: registrační číslo – 1, 2, 3, 4
Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení do praktické školy dvouleté
pro 2.KOLO

Školní rok 2018/2019

Praktická škola dvouletá - 78 – 62 – C/02 - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Dle ustanovení § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vypisuje ředitel školy tyto kritéria přijímacího řízení:

1. Praktická škola dvouletá je určena pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.
2. Přihlášky ke studiu do denní formy vzdělávání v praktické škole dvouleté je nutné odevzdat řediteli střední školy do 29. KVĚTNA 2018.
3. Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Dále pak doporučení z poradenského zařízení a praktického lékaře.
4. Ředitelka školy nevypisuje do praktické školy dvouleté přijímací zkoušky.
5. Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitou školy – 8 volných míst.
6. Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na vývěsce školy a na webových stránkách.(www.specmo.cz) Nepřijatým uchazečům zašle oznámení poštou a to do 8. ČERVNA 2018.
7. Svůj úmysl vzdělávat se v dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
8. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě doručen, může ředitelka školy místo obsadit jiným uchazečem.
9. Na veřejných středních školách odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
10. Školský zákon stanoví, že ředitelka školy může po ukončení druhého kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.
Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče pro zvolený obor vzdělávání (potvrzení ošetřujícího lékaře na přihlášce ke studiu) a doporučení z poradenského zařízení. Podle ustanovení § 60, odst. 3 Vám sděluji, že v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 v oboru vzdělávání: 78 – 62 – C/02 Praktická škola dvouletá se přijímací zkouška nekoná.

Přijímací řízení se koná 5.6.2018.

V Mostě dne 26.dubna 2018 Mgr. Hana Slapničková, řed. školy

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
OD 1.9.2018 OTEVÍRÁME PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRO DĚTI OD 5 LET A PRO DĚTI PO ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

KONTAKT: 476 700 000
WWW.SPECMO.CZ
VEDENI@SPECMO.CZ


Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne 4. září 2017.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna
2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny proběhnou v době od 5. 3. do 11. 3. 2018
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534,
příspěvková organizaceTřídní schůzky: denně, po domluvě s učitelem

METODIK PRIMÁRNÍ PREVENCE
Mgr. Věra Štičková
PO: 9.50 – 10.35 hod.
ČT: 11.40 – 12.25 hod.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Mgr. Průšová Simona
ÚT: 9.50 – 11.30 hod.
ST: 7.50 – 8.35 hod.


Služba ICT koordinátora – p. uč. Rak
PO: 13.30 – 14.15 hod.
ÚT: 9.50 – 11.30 hod.

ENVIRONMENTÁLNÍ KOORDINÁTOR: MGR. JANA HOFFEROVÁ

VOLNÁ MÍSTA
Pracovní pozice:
Učitel 2. stupně ZŠ praktické - pracovní činnosti, informatika
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
Dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb., § 8, odst. 2 (Mgr. - učitelství spec. ped.). Specializační studium - ICT koordinátor, dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.