Archiv:


Úřední deska

Kritéria přijímacího řízení do praktické školy dvouleté


Školní rok 2024/2025

Praktická škola dvouletá - 78 – 62 – C/02 - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Dle ustanovení § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 244/2018 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vypisuje ředitel školy tyto kritéria přijímacího řízení:

1. Praktická škola dvouletá je určena pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.
2. Přihlášky ke studiu do denní formy vzdělávání v praktické škole dvouleté je nutné odevzdat do systému nebo řediteli střední školy do 20. února 2024.
3. Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Dále pak doporučení z poradenského zařízení a praktického lékaře.
4. Ředitelka školy nevypisuje do praktické školy dvouleté přijímací zkoušky.
5. Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitou školy - 14.
6. Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na vývěsce školy a na webových stránkách.(www.specmo.cz). Registrační číslo žáka sdělí ředitelka jednotlivým uchazečům do 28. února 2024.
7. V případě, že nechce uchazeč nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, podá „vzdání se“ svého místa.
8. Na veřejných středních školách odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy je možné pouze proti procesním věcem.
9. Školský zákon stanoví, že ředitelka školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče pro zvolený obor vzdělávání (potvrzení ošetřujícího lékaře- příloha k přihlášce ke studiu) a doporučení z poradenského zařízení. Podle ustanovení § 60, odst. 3 Vám sděluji, že v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 v oboru vzdělávání: 78 – 62 – C/02 Praktická škola dvouletá se přijímací zkouška nekoná.
Přijímací řízení se koná 25.4.2024. Písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude předáno osobně zákonnému zástupci žáka 29.4. – 30.4.2024 v sekretariátu školy (8.00 – 15.00).
V Mostě dne 3.ledna 2024 Mgr. Hana Slapničková, řed. školy


Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
Jarní prázdniny 4. 3. – 10. 3. 2024


TELEFON: 476 700 000
WWW.SPECMO.CZ
E-MAIL: vedeni@specmo.cz

VEDENÍ ŠKOLY:

ŘEDITELKA: MGR. HANA SLAPNIČKOVÁ
ZÁSTUPKYNĚ: MGR. LIBUŠE BEDRNOVÁ
ZÁSTUPKYNĚ: MGR. LENKA ADÁMKOVÁ

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: MGR. SIMONA PRŮŠOVÁ
KONZULTAČNÍ HODINY:
Pondělí = 12.25 - 13.20
Úterý = 10.45 – 11.30
Čtvrtek = 9.50 – 10.35


METODIK PREVENCE: MGR. LUDMILA PROKOPOVÁ
KONZULTAČNÍ HODINY: Pondělí = 12.35 – 13.20
Čtvrtek = 12.35 – 13.20


ENVIRONMENTÁLNÍ KOORDINÁTOR:
MGR. JANA HOFFEROVÁ

ICT KOORDINÁTOR:
PETR RAK

TŘÍDNÍ UČITELÉ a OSTATNÍ UČITELÉ
KONZULTAČNÍ HODINY: Středa = 14.00 -15.30


ŠKOLNÍ JÍDELNA - TELEFON: 476 709 715
VEDOUCÍ ŠJ: ANNA ŠIMOVÁ


VOLNÁ MÍSTA
Pracovní pozice:
Učitel 2. stupně ZŠ praktické - pracovní činnosti, informatika
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
Dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb., § 8, odst. 2 (Mgr. - učitelství spec. ped.). Specializační studium - ICT koordinátor, dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.