Archiv: !


Úřední deska

Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534,
příspěvková organizace

ZMĚNA ROZVRHU HODIN od 13.6.2022 ve školním roce 2021/2022

Stanovení nového rozvrhu hodin:

od 13.6.2022 do 29.6.2022
Třídy ZŠS, třídy ZŠ a PŠ – 4 vyučovací hodiny denně, ve třídě vyučuje třídní učitel, vyučuje všechny předměty dle daného vzdělávacího programu.

30.6.2022
Třídy ZŠS, třídy ZŠ a PŠ - 1 vyučovací hodina – rozdávání vysvědčení.


V Mostě dne 9.6.2022

Mgr. Hana Slapničková
ředitelka školy


Zápis do 1. třídy – 2022/23
Registrační číslo 1- odklad, PS ZŠS
Registrační číslo 2 – po odkladu, 1.třída ZŠS
Registrační číslo 3 – po odkladu, 1.třída ZŠS
Registrační číslo 4 - po odkladu, 1.třída ZŠ
Registrační číslo 5 - po odkladu, 1.třída ZŠS
Registrační číslo 6 - po odkladu, 1.třída ZŠS
Registrační číslo 7 - odklad, PS ZŠS
Registrační číslo 8 - odklad, PS ZŠS
Registrační číslo 9 - odklad, PS ZŠS
Registrační číslo 10 - po odkladu, 1.třída ZŠS
Registrační číslo 11 - po odkladu, 1.třída ZŠ
Registrační číslo 12 - odklad, PS ZŠS
Registrační číslo 13 - po odkladu, 1.třída ZŠ
Registrační číslo 14 - odklad, PS ZŠS
Registrační číslo 15 - odklad, PS ZŠS
Registrační číslo 16 - odklad, PS ZŠS
Registrační číslo 17 - odklad, PS ZŠS
Registrační číslo 18 - odklad, PS ZŠS
Registrační číslo 19 - po odkladu, 1.třída ZŠ
Registrační číslo 20 - 1.třída ZŠS
Registrační číslo 21 - po odkladu, 1.třída ZŠS
Registrační číslo 22 - po odkladu, 1.třída ZŠS

V Mostě 2.6.2022 Mgr. Hana Slapničková
ředitelka školy


Do prvního ročníku Praktické školy dvouleté byli v 1. kole přijímacího řízení přijati uchazeči: registrační číslo – 1, 2, 3, 4, 5.

ŘEDITELKA ŠKOLY VYHLAŠUJE 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Kritéria přijímacího řízení do praktické školy dvouleté pro 2.KOLO

Školní rok 2022/2023

Praktická škola dvouletá - 78 – 62 – C/02 - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Dle ustanovení § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vypisuje ředitel školy tyto kritéria přijímacího řízení:

1. Praktická škola dvouletá je určena pro žáky se středně těžkým mentálním
postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším
zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.
2. Přihlášky ke studiu do denní formy vzdělávání v praktické škole dvouleté je nutné
odevzdat řediteli střední školy do 31. KVĚTNA 2022.
3. Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč
splnil nebo plní povinnou školní docházku. Dále pak doporučení z poradenského
zařízení a praktického lékaře.
4. Ředitelka školy nevypisuje do praktické školy dvouleté přijímací zkoušky.
5. Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitou školy – 4 volná místa.
6. Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na vývěsce školy a na webových
stránkách.(www.specmo.cz) Nepřijatým uchazečům zašle oznámení poštou a to do
10. ČERVNA 2022.
7. Svůj úmysl vzdělávat se v dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o
jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této
lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může
uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový
lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
8. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě doručen, může ředitelka školy místo
obsadit jiným uchazečem.
9. Na veřejných středních školách odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o
výsledku přijímacího řízení lze podat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
10. Školský zákon stanoví, že ředitelka školy může po ukončení druhého kola
přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného
stavu žáků.

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče pro zvolený obor vzdělávání (potvrzení ošetřujícího lékaře na přihlášce ke studiu) a doporučení z poradenského zařízení. Podle ustanovení § 60, odst. 3 Vám sděluji, že v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 v oboru vzdělávání: 78 – 62 – C/02 Praktická škola dvouletá se přijímací zkouška nekoná. Přijímací řízení se koná 8.6.2022.

V Mostě dne 26.dubna 2022
Mgr. Hana Slapničková, řed. školy


ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 21. 2. - 27. 2. 2022
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, MOST, JANA PALACHA 1534, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

TELEFON: 476 700 000
WWW.SPECMO.CZ
E-MAIL: vedeni@specmo.cz

VEDENÍ ŠKOLY:

ŘEDITELKA: MGR. HANA SLAPNIČKOVÁ
ZÁSTUPKYNĚ: MGR. LIBUŠE BEDRNOVÁ
ZÁSTUPKYNĚ: MGR. LENKA ADÁMKOVÁ

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: MGR. SIMONA PRŮŠOVÁ
KONZULTAČNÍ HODINY: Pondělí = 11.40 – 12.25
Úterý = 9.50 – 10.35
Čtvrtek = 8.45 – 9.30

METODIK PREVENCE: MGR. VĚRA ŠTIČKOVÁ
KONZULTAČNÍ HODINY: Úterý = 11.40 – 12.25
Čtvrtek = 10.45 – 11.30

ENVIRONMENTÁLNÍ KOORDINÁTOR:
MGR. JANA HOFFEROVÁ

ICT KOORDINÁTOR:
PETR RAK

TŘÍDNÍ UČITELÉ a OSTATNÍ UČITELÉ
KONZULTAČNÍ HODINY: Středa = 14.00 -15.30


ŠKOLNÍ JÍDELNA - TELEFON: 476 709 715
VEDOUCÍ ŠJ: ANNA ŠIMOVÁ

VOLNÁ MÍSTA
Pracovní pozice:
Učitel 2. stupně ZŠ praktické - pracovní činnosti, informatika
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
Dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb., § 8, odst. 2 (Mgr. - učitelství spec. ped.). Specializační studium - ICT koordinátor, dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.