Archiv: !


Úřední deska

Školní rok 2016/2017


Školní rok 2017/2018 Praktická škola dvouletá - 78 – 62 – C/02 - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Do prvního ročníku Praktické školy dvouleté byli v 1. kole přijímacího řízení přijati uchazeči: registrační číslo – 1, 2, 3

Písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude předáno osobně zákonnému zástupci žáka 25.4. – 28.4.2017 v sekretariátu školy (8.00 – 15.00). Uchazeči o přijetí jsou povinni přinést zápisový lístek.

Druhé kolo přijímacího řízení: 5.6.2017 (termín podání přihlášek do druhého kola 29.5.2017).
Kritéria přijímacího řízení do praktické školy dvouleté

2.kolo

Školní rok 2017/2018 Praktická škola dvouletá - 78 – 62 – C/02 - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Dle ustanovení § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vypisuje ředitelka školy tyto kritéria 2 kola přijímacího řízení: 5.června 2017

1. Praktická škola dvouletá je určena pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.

2. Přihlášky ke studiu do denní formy vzdělávání v praktické škole dvouleté je nutné odevzdat řediteli střední školy do 29.května 2017.

3. Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Dále pak doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání od praktického lékaře.

4. Ředitelka školy nevypisuje do praktické školy dvouleté školní přijímací zkoušku.

5. Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitou školy- ve 2. kole 11 volných míst.

6. Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na vývěsce školy a na webových stránkách.(www.specmo.cz) Nepřijatým uchazečům zašle oznámení poštou a to v termínu od 6. do 8. června 2017.

7. Svůj úmysl vzdělávat se v dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

8. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě doručen, může ředitelka školy místo obsadit jiným uchazečem.

9. Na veřejných středních školách odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění jednotných kritérií: zdravotní způsobilost uchazeče pro zvolený obor vzdělávání (potvrzení ošetřujícího lékaře na přihlášce ke studiu), doporučení školského poradenského zařízení a splnění povinné školní docházky.

Podle ustanovení§ 60, odst. 3 b) Vám sděluji, že v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 v oboru vzdělávání: 78 – 62 – C/02 Praktická škola dvouletá se přijímací zkouška nekoná.


Most 20.4.2017 Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy


Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace

VYHLAŠUJE ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
VE DNECH: 25.4. a 26.4.2017

ÚTERÝ: 25.4. – 8.00-16.00 HODIN
STŘEDA: 26.4. – 8.00-16.00 HODIN

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
OD 1.9.2017 OTEVÍRÁME PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRO DĚTI OD 5 LET A PRO DĚTI PO ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

KONTAKT: 476 700 000
WWW.SPECMO.CZ
VEDENI@SPECMO.CZ


Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jarní prázdniny: 27. 2. - 5. 3. 2017

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Třídní schůzky: denně, po domluvě s učitelem

METODIK PRIMÁRNÍ PREVENCE
Mgr. Věra Štičková
ÚT: 10.45 – 11.30 hod.
ČT: 10.45 – 11.30 hod.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Mgr. Průšová Simona

ÚT: 7.50 – 9.30 hod.
ST: 8.45 – 9.30 hod.

ENVIRONMENTÁLNÍ KOORDINÁTOR: MGR. JANA HOFFEROVÁ

Služba ICT koordinátora – p. uč. Rak
PO: 9.50 – 10.35 hod.
ST: 10.45 – 11.30 hod.
ČT: 13.30 – 14.15 hod.


VOLNÁ MÍSTA
Pracovní pozice:
Učitel 2. stupně ZŠ praktické - pracovní činnosti, informatika
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
Dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb., § 8, odst. 2 (Mgr. - učitelství spec. ped.). Specializační studium - ICT koordinátor, dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.