Archiv: !


Úřední deska

Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona
ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.


Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534,
příspěvková organizace

Do prvního ročníku Praktické školy dvouleté byli v 1. kole přijímacího řízení přijati uchazeči: registrační číslo – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení do praktické školy dvouleté
pro 2.KOLO

Školní rok 2020/2021 Praktická škola dvouletá - 78 – 62 – C/02 - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Dle ustanovení § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vypisuje ředitel školy tyto kritéria přijímacího řízení:

1. Praktická škola dvouletá je určena pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.
2. Přihlášky ke studiu do denní formy vzdělávání v praktické škole dvouleté je nutné odevzdat řediteli střední školy do 29. KVĚTNA 2020.
3. Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Dále pak doporučení z poradenského zařízení a praktického lékaře.
4. Ředitelka školy nevypisuje do praktické školy dvouleté přijímací zkoušky.
5. Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitou školy – 6 volných míst.
6. Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na vývěsce školy a na webových stránkách.(www.specmo.cz) Nepřijatým uchazečům zašle oznámení poštou a to do 8. ČERVNA 2020.
7. Svůj úmysl vzdělávat se v dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
8. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě doručen, může ředitelka školy místo obsadit jiným uchazečem.
9. Na veřejných středních školách odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
10. Školský zákon stanoví, že ředitelka školy může po ukončení druhého kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.
Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče pro zvolený obor vzdělávání (potvrzení ošetřujícího lékaře na přihlášce ke studiu) a doporučení z poradenského zařízení. Podle ustanovení § 60, odst. 3 Vám sděluji, že v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 v oboru vzdělávání: 78 – 62 – C/02 Praktická škola dvouletá se přijímací zkouška nekoná. Přijímací řízení se koná 5.6.2020.
V Mostě dne 27.dubna 2020 Mgr. Hana Slapničková, řed. školy

Základní škola a Střední škola,
Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace


Zápis 2020/2021
Registrační číslo 1 – odklad školní docházky, přijetí do PS ZŠS
Registrační číslo 2 – přijetí do 1. ročníku ZŠ
Registrační číslo 3 – odklad, přijetí do PS ZŠS
Registrační číslo 4 – přijetí do 1. ročníku ZŠ
Most 24.4.2020 Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy

Základní škola a Střední škola,
Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace

Na základě podané přihlášky k přijetí do 1. ročníku studia ve střední škole v oboru vzdělávání (kód a název): 78 – 62 – C/02 Praktická škola dvouletá
a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění podle ustanovení § 59 a § 60 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou 671/2004 Sb., v platném znění o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách sdělujeme, že uchazeči s registračním číslem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10 vyhověli kritériím přijímacího řízení pro tento obor.
Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče pro zvolený obor vzdělávání (potvrzení ošetřujícího lékaře na přihlášce ke studiu). Podle ustanovení § 60, odst. 3 Vám sděluji, že v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 v oboru vzdělávání
78 – 62 – C/02 Praktická škola dvouletá se přijímací zkouška nekoná.
Přijímací řízení se koná 24.4.2020.
Do prvního ročníku Praktické školy dvouleté byli v 1. kole přijímacího řízení přijati uchazeči: registrační číslo – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude předáno osobně zákonnému zástupci žáka 27.4. – 28.4.2020 v sekretariátu školy (8.00 – 15.00). Uchazeči o přijetí jsou povinni přinést zápisový lístek.
Most 24.4.2012 Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy


Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace

VYHLAŠUJE ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
VE DNECH: 21.4. a 22.4.2020

ÚTERÝ: 21.4. – 8.00-16.00 HODIN
STŘEDA: 22.4. – 8.00-16.00 HODIN

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
OD 1.9.2020 OTEVÍRÁME PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRO DĚTI OD 5 LET A PRO DĚTI PO ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

KONTAKT: 476 700 000 WWW.SPECMO.CZ
VEDENI@SPECMO.CZ

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny: 3.2. - 9.2. 2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

TELEFON: 476 700 000
WWW.SPECMO.CZ
E-MAIL: vedeni@specmo.cz

VEDENÍ ŠKOLY:

ŘEDITELKA: MGR. HANA SLAPNIČKOVÁ
ZÁSTUPKYNĚ: MGR. LIBUŠE BEDRNOVÁ
ZÁSTUPKYNĚ: MGR. LENKA BRUNNEROVÁ

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: MGR. SIMONA PRŮŠOVÁ
KONZULTAČNÍ HODINY: Pondělí = 10.45 - 11.30
Úterý = 9.50 - 10.35, 11.30 - 12.25


METODIK PREVENCE: MGR. VĚRA ŠTIČKOVÁ
KONZULTAČNÍ HODINY: Pondělí = 10.45 - 11.30
Středa = 10.45 - 11.30

ENVIRONMENTÁLNÍ KOORDINÁTOR:
MGR. JANA HOFFEROVÁ

ICT KOORDINÁTOR:
PETR RAK
KONZULTAČNÍ HODINY: Pondělí = 9.50 - 10.35
Středa = 13.30 - 14.15
Čtvrtek = 9.50 - 10.35

TŘÍDNÍ UČITELÉ a OSTATNÍ UČITELÉ
KONZULTAČNÍ HODINY: Středa = 14.00 -15.30


ŠKOLNÍ JÍDELNA - TELEFON: 476 709 715
VEDOUCÍ ŠJ: ANNA ŠIMOVÁ

VOLNÁ MÍSTA
Pracovní pozice:
Učitel 2. stupně ZŠ praktické - pracovní činnosti, informatika
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
Dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb., § 8, odst. 2 (Mgr. - učitelství spec. ped.). Specializační studium - ICT koordinátor, dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.