Archiv: !


Úřední deska

Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534,

příspěvková organizace


Do prvního ročníku Praktické školy dvouleté byli v 1. kole přijímacího řízení přijati uchazeči: registrační číslo – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení


Kritéria přijímacího řízení do praktické školy dvouleté

pro 2.KOLO

Školní rok 2019/2020

Praktická škola dvouletá - 78 – 62 – C/02 - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Dle ustanovení § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vypisuje ředitel školy tyto kritéria přijímacího řízení:

 

  1. Praktická škola dvouletá je určena pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.

  2. Přihlášky ke studiu do denní formy vzdělávání v praktické škole dvouleté je nutné odevzdat řediteli střední školy do 28. KVĚTNA 2019.

  3. Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Dále pak doporučení z poradenského zařízení a praktického lékaře.

  4. Ředitelka školy nevypisuje do praktické školy dvouleté přijímací zkoušky.

  5. Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitou školy – 6 volných míst.

  6. Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na vývěsce školy a na webových stránkách.(www.specmo.cz) Nepřijatým uchazečům zašle oznámení poštou a to do 7. ČERVNA 2019.

  7. Svůj úmysl vzdělávat se v dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

  8. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě doručen, může ředitelka školy místo obsadit jiným uchazečem.

  9. Na veřejných středních školách odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

  10. Školský zákon stanoví, že ředitelka školy může po ukončení druhého kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče pro zvolený obor vzdělávání (potvrzení ošetřujícího lékaře na přihlášce ke studiu) a doporučení z poradenského zařízení. Podle ustanovení § 60, odst. 3 Vám sděluji, že v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 v oboru vzdělávání: 78 – 62 – C/02 Praktická škola dvouletá se přijímací zkouška nekoná. Přijímací řízení se koná 4.6.2019.

V Mostě dne 26.dubna 2019 Mgr. Hana Slapničková, řed. školyZMĚNA ROZVRHU HODIN od 17.6.2019 ve školním roce 2018/2019

Stanovení nového rozvrhu hodin:

od 17.6.2019 do 27.6.2019
Třídy ZŠS, třídy ZŠ a PŠ – 4 vyučovací hodiny denně, ve třídě vyučuje třídní učitel, vyučuje všechny předměty dle daného vzdělávacího programu.

28.6.2019
Třídy ZŠS, třídy ZŠ a PŠ - 1 vyučovací hodina – rozdávání vysvědčení.


V Mostě dne 10.6.2019

Mgr. Hana Slapničková
ředitelka školy


Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534,
příspěvková organizace

Do prvního ročníku Praktické školy dvouleté byli v 1. kole přijímacího řízení přijati uchazeči: registrační číslo – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízeníPŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
OD 1.9.2019 OTEVÍRÁME PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRO DĚTI OD 5 LET A PRO DĚTI PO ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

KONTAKT: 476 700 000
WWW.SPECMO.CZ
VEDENI@SPECMO.CZ


Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.


Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, MOST, JANA PALACHA 1534, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

TELEFON: 476 700 000
WWW.SPECMO.CZ
E-MAIL: vedeni@specmo.cz

VEDENÍ ŠKOLY:

ŘEDITELKA: MGR. HANA SLAPNIČKOVÁ
ZÁSTUPKYNĚ: MGR. LIBUŠE BEDRNOVÁ
ZÁSTUPKYNĚ: MGR. LENKA BRUNNEROVÁ

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: MGR. SIMONA PRŮŠOVÁ
KONZULTAČNÍ HODINY: Pondělí = 12.35 – 13.20
Úterý = 8.45 – 9.30
Středa = 9.50 – 10.35

METODIK PREVENCE: MGR. VĚRA ŠTIČKOVÁ
KONZULTAČNÍ HODINY: Pondělí = 9.50 – 10.35
Čtvrtek = 10.35 – 11.30

ENVIRONMENTÁLNÍ KOORDINÁTOR:
MGR. JANA HOFFEROVÁ

ICT KOORDINÁTOR:
PETR RAK

TŘÍDNÍ UČITELÉ a OSTATNÍ UČITELÉ
KONZULTAČNÍ HODINY: Středa = 14.00 -15.30


ŠKOLNÍ JÍDELNA - TELEFON: 476 709 715
VEDOUCÍ ŠJ: ANNA ŠIMOVÁ

VOLNÁ MÍSTA
Pracovní pozice:
Učitel 2. stupně ZŠ praktické - pracovní činnosti, informatika
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
Dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb., § 8, odst. 2 (Mgr. - učitelství spec. ped.). Specializační studium - ICT koordinátor, dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.